ACTIEVOORWAARDEN

Deze actievoorwaarden LOS Entertainment B.V. (hierna: “de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op alle door LOS Entertainment B.V. te organiseren promotionele kansspelen en acties op de communicatiekanalen van Ladies of Soul, Fred & Friends en DEMP Entertainment, zoals onze website ladiesofsoul.nl, fredandfriends.nl, demp.nl, onze nieuwsbrieven en onze social mediapagina’s (Facebook, X, Instagram, TikTok), verder te noemen: “de actie”. Door deelname aan de betreffende actie gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden:

Artikel 1 – Deelname
▪ Per actie zal vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen en of er aanvullende voorwaarden voor deelname gelden.
▪ Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie. Indien bij controle blijkt dat dit niet het geval is, is LOS Entertainment B.V. gerechtigd de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de actie.
▪ Indien aan deelname kosten zijn verbonden, worden deze kosten bij de specifieke actie vermeld. In elk geval bedragen de kosten per deelname maximaal de bij de desbetreffende actie vermelde communicatiekosten.
▪ Medewerkers van LOS Entertainment B.V. en de door LOS Entertainment B.V. ingeschakelde derde(n) zijn in beginsel uitgesloten van deelname aan de actie.

Artikel 2 – Prijzen
▪ Per actie zal worden aangegeven waaruit de prijzen bestaan en hoeveel prijzen er te winnen zijn.
▪ De prijs is persoonlijk en staat op naam van de winnaar.
▪ De prijs is niet overdraagbaar of anderszins inwisselbaar of uit te keren in geld.
▪ Bij weigering van de prijs door de winnaar komt de prijs in beginsel te vervallen.
▪ Indien de prijs bestaat uit toegang tot of toegangskaarten voor een evenement, zal de prijs worden uitgekeerd op basis van beschikbaarheid. Op de toegangskaarten kunnen voorwaarden van de organisator van het evenement van toepassing zijn.
▪ Indien de prijs bestaat uit toegang tot of toegangskaarten voor een evenement, kan er bij afgelasting van het betreffende evenement geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

Artikel 3 – Winnaars, bekendmaking en melding
▪ Winnaars van de actie worden op onpartijdige wijze aangewezen.
▪ Per actie wordt aangegeven op welk tijdstip en via welk communicatiekanaal de winnaars bekend worden gemaakt.
▪ Voor het uitkeren van de prijs dient de winnaar zich te melden middels het sturen van een privé bericht op het in de actie aangegeven communicatiekanaal. Winnaar(s) kunnen zich daarnaast ook altijd melden door een e-mailbericht te sturen naar info@demp.nl o.v.v. de naam van de actie.
▪ Indien een winnaar zich niet tijdig meldt, komt de prijs in beginsel te vervallen. Winnaars dienen zich binnen 48 uur na de prijstrekking te melden, of – indien de prijs bestaat uit toegang tot of toegangskaarten voor een evenement dat binnen 48 uur na de trekking plaatsvindt – binnen 2 uur voor aanvang van het evenement.
▪ De winnaar dient zich op de datum van het evenement te kunnen legitimeren.
▪ Niet alle deelnemers worden individueel op de hoogte gesteld van de uitslag.
▪ Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
▪ Aan deelname en/of de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend.
▪ De prijzen worden uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevinden. LOS Entertainment B.V. is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.

Artikel 4 – Persoonsgegevens
▪ Door deelname aan de actie, geeft de deelnemer toestemming om de persoonsgegevens van de deelnemer te publiceren op de communicatiekanalen van Ladies of Soul, Fred & Friends of DEMP Entertainment.
▪ De door deelnemer aan LOS Entertainment B.V. verstrekte persoonsgegevens, worden verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy van LOS Entertainment B.V.

Artikel 5 – Uitsluiting, aansprakelijkheid en overige voorwaarden
▪ LOS Entertainment B.V. behoudt zich het recht voor om geen prijs uit te keren indien (het vermoeden bestaat dat) door de speler direct of indirect gebruik wordt gemaakt van oneigenlijke middelen.
▪ LOS Entertainment B.V. behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of anderszins onrechtmatig of onjuist voorkomen te weigeren.
▪ LOS Entertainment B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan een actie of de aanwijzing van de winnaar.
▪ LOS Entertainment B.V. behoudt zich het recht voor een actie voortijdig te beëindigen. Voortijdige beëindiging zal in beginsel bekend worden gemaakt via het medium waarbinnen de actie plaatsvond.
▪ Indien er voor een actie bepaalde specifieke regels worden opgesteld die afwijken van de Actievoorwaarden, zullen die specifieke regels voorrang hebben boven het bepaalde in deze voorwaarden.
▪ De Actievoorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten die onder verantwoordelijkheid van adverteerders, sponsors of overige derden (productiebedrijven) worden georganiseerd. Hiervoor gelden de voorwaarden van de verantwoordelijke partij.
▪ (Win)acties op social media zijn op geen enkele wijze gesponsord of verbonden aan die specifieke social media. Deze platforms zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de inhoud van) dergelijke acties.
▪ De Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
▪ Eventuele vragen of opmerkingen kunnen worden gemaild naar info@demp.nl.
▪ LOS Entertainment B.V. zal – indien van toepassing – zorg dragen voor aangifte en het (doen) inhouden van kansspelbelasting, behoudens voor zover in de specifieke spelvoorwaarden anders is vermeld.
▪ LOS Entertainment B.V. is gerechtigd om de Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal LOS Entertainment B.V. de deelnemer hiervan op de hoogte stellen. Indien de deelnemer een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de deelnemer een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de deelnemer de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde Actievoorwaarden in werking treden.
▪ Op de Actievoorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen LOS Entertainment B.V. en de deelnemer bestaat, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen LOS Entertainment B.V. en de deelnemer of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter te Amsterdam, tenzij de deelnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en binnen een maand nadat LOS Entertainment B.V. zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, kenbaar heeft gemaakt voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.